ADALET BAKANLIĞI 2020 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI AÇIKLANDI!

03.07.2020

Adalet Bakanlığı 2020 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav ilanı Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na başvurular 03/07/2020 tarihi mesai saatinden itibaren başlayarak 10/07/2020 günü mesai bitimine kadar devam edecektir.

 

ADALET BAKANLIĞI

BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME SINAV ILÂNI


Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilân ekinde (Ek-1/A, B, C, D, E, F) sınıfı, unvanı, sayısı ve yeri gösterilen;

Taşra kadrolarında münhal bulunan,
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derece) yazı isleri müdürü,
(1, 2, 3, 4, 5 inci derece) idari isler müdürü,
(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derece) zabıt kâtibi,
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derece) soför,
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derece) mübasir,
(3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derece) sef (Bilgi İşlem)


Bakanlığımız merkez teşkilat kadrolarında münhal bulunan,
(3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derece) sef,
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derece) memur,
kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.


I-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BASVURU VE ATANMA SARTLARI:
Ekli listelerde (Ek-1/A, B, C, D, E, F) ilan edilen kadrolar için belirlenen basvuru tarihinin son günü (10 Temmuz 2020) itibarıyla aranan ve asagıda belirtilen nitelikleri taşımış olmak kaydıyla Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değisikliği Yönetmeliği'ne göre basvuru sartları sunlardır:


A-GENEL SARTLAR:
1)Görevde yükselme yazılı sınavının son basvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemis olmak.
2)Ilân edilen kadro için bu sartı saglayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalısmıs olmak.
3)Adalet Bakanlıgı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeligi'nde belirtilen diger sartları tasımak.
4)Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda basarılı olmak.
5)Zabıt kâtibi, soför, mübasir ve memur kadroları için yardımcı hizmetler sınıfında herhangi bir
kadroda görev yapıyor olmak.


B-ÖZEL SARTLAR:
1-Yazı isleri müdürü kadrosuna atanabilmek için:
a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek egitimi önlisans programı mezunu olmak.
b)Atamaları dogrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az dört yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak.
2-Idari isler müdürü kadrosuna atanabilmek için:
a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek egitimi önlisans programı mezunu olmak.
b)Atamaları dogrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, soför, tekniker, teknisyen veya mübasir kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak.
3-Zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için:
a)Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diger lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.
b)En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini basarıyla tamamladıgını belgelemek veya basvuru tarihinde Millî Egitim Bakanlıgınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluslarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.
c)Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilân edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlıssız en az doksan kelime yazmak. (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda basarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadıgına, yanlıs yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlügünün bozulup bozulmadıgına dikkat edilir. Bu islem yapılırken yanlıs yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlügü sartını tasımadıgı kabul edilir.)
4-Soför kadrosuna atanabilmek için:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Hizmetin özelligine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c)Araç basında ve kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacak uygulama sınavında basarılı olmak.
5- Sef (Bilgi Islem) kadrosuna atanabilmek için:
a)En az iki yıllık yüksek ögrenim mezunu olmak.
b)Bilgisayar isletmeni, veri hazırlama ve kontrol isletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalısıyor olmak.
c)Toplam en az bes yıl hizmeti bulunmak.
6-Bakanlık merkezindeki sef kadrosuna atanabilmek için:
a)En az iki yıllık yüksekögrenim mezunu olmak.
b)Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satın alma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar isletmeni, veri hazırlama ve kontrol isletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalısıyor olmak.
c)Toplam en az bes yıl hizmeti bulunmak.
7-Memur kadrosuna atanabilmek için:
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
8-Mübasir kadrosuna atabilmek için:
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.


II-BASVURU YERI VE SEKLI:
1-Görevde yükselme sınavına basvurular, 03/07/2020 tarihi mesai saatinden baslamak üzere 10/07/2020 günü mesai bitimine kadar, Ekli listelerde (Ek-1/A, B, C, D) belirtilen kadrolar için ilgili adalet komisyonlarına, Ekli listede (Ek-1/E,F) belirtilen kadrolar için Egitim Dairesi Baskanlıgına (Bakanlık Ek Bina B Blok konferans salonu) bizzat veya Cumhuriyet bassavcılıkları aracılıgıyla yapılır. Ancak 10/07/2020 tarihinden sonraki müracaatlar dikkate alınmaz.
2-Ilan edilen kadrolar için belirlenen basvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri tasıyan personel, basvuru sartlarını tasıdıgı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen sekilde basvuruda bulunabilir.
3-Basvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan basvurular geçersiz sayılır. Ilân tarihi itibarıyla; atamaları dogrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teskilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulundugu adalet komisyonlarının yetki alanındaki tasra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına basvurabilir.
Yazı isleri müdürlügü ve idari isler müdürlügü için görevde yükselme sınavına basvurular tek bir unvan belirtilmek suretiyle yapılır.
Adli yargıda görev yapan personel, ilân tarihi itibarıyla kadrosunun bulundugu il adli yargı yazı isleri ve idari isler müdürlügü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilân tarihi itibarıyla kadrosunun bulundugu yerin baglı bulundugu adalet komisyonu idari yargı yazı isleri ve idari isler müdürlügü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına basvurabilir.
4-Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava basvurabilir.
5-Basvuruda bulunanların gerekli sartları tasıyıp tasımadıkları Yazılı Sınav Kurulunca incelenir.
Yazılı sınava gireceklere ait nihai liste www.adalet.gov.tr adresinde ilan edilir.
6-Sınava girecek aday tarafından, sınav ücreti olarak belirlenen 140,00 TL (Yüz kırk Türk Lirası) Milli Egitim Bakanlıgı Destek Hizmetleri Genel Müdürlügü Döner Sermaye Isletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası subelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılıgı ile belirtilen tarihler arasında yatırılır.
7-Basvuru formuna (Ek-3); basvuranın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sicili, dogum tarihi, unvanı, engel durumu, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, basvurdugu kadronun unvanı ve atanmak istenilen yer yazılır.
8-Yönetmelikte belirtilen sartları tasıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverisli sartlarda yapılabilmesi için;
Basvuru sırasında, engel durumunu belirtir saglık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneginin Sınav Kurulu’na ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması ve Milli Egitim Bakanlıgı Ölçme, Degerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlügü (ÖDSGM) tarafından yapılacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilerek, basvuru ekranındaki "engel durumu" ve "almak istedigi hizmet" ile ilgili uygun olan kutucukların isaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun dogrulugundan basvuruyu yapan aday, raporun geçerliliginden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.


III-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI:
Görevde yükselme sınavı, Adalet Bakanlıgı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeligi’nin 15 inci maddesinde belirtilen (Ek-2) ve asagıda sayılan konuları kapsar.
a)T.C. Anayasası;(10 soru)
1-Genel esaslar,
2-Temel hak ve ödevler,
3-Devletin temel organları,
b)Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik (4 soru),
c)Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat (4 soru),
ç)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat (5 soru),
d)Türkçe dil bilgisi ve yazısma ile ilgili kurallar (5 soru),
e)Halkla ilişkiler (4 soru),
f)Etik davranış ilkeleri (4 soru),
g)Bakanlık merkez teşkilâtı (1 soru), adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü (1 soru), Ulusal Yargı Agı Bilisim Sistemi (1 soru), 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1 soru) ve atanılacak görevin niteligi ile ilgili diger konular (60 soru).


IV-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1-Görevde yükselme sınavı, 05 Eylül 2020 günü saat 14.00’te Ankara'da yapılacaktır. Sınavı yapacak olan Milli Egitim Bakanlıgı Ölçme, Degerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlügü (ÖDSGM) tarafından sınavla ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 03 Temmuz 2020 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.
2-Görevde yükselme sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılır.
3-Görevde yükselme sınavında, yukarıda (III) numaralı baslık altında belirtilen görevde yükselme yazılı sınav ders konuları esas alınır.
4-Görevde yükselme sınavında toplam 100 soru sorulacak olup, sınav 100 tam puan üzerinden degerlendirilecek ve en az 60 puan alanlar basarılı sayılacaktır.
5-Görevde yükselme sınavında aranan sartları tasımadıkları halde, sınava girip basarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıs olanların ise atamaları iptal edilir.


V-DIĞER HUSUSLAR:
1-Yazılı sınava girecek adaylar sınav giris belgesi ve üzerinde T.C kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerligi devam eden pasaport) ile sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Aday engelli ise ayrıca engelli kimlik belgesi ya da saglık kurulu raporunu yanında bulundurması zorunludur.
2-Yazılı sınav konularına iliskin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.
3-Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Adalet Bakanlıgı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeliginin ilgili hükümleri esas alınır.
4-Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların Milli Egitim Bakanlıgı Sınav Uygulama Duyurusundaki tüm kurallara uyması zorunludur.

 

Sınav ilanının tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sınav İlanı Linkleri:

Görevde Yükselme Sınav İlanı: https://edb.adalet.gov.tr/SayfaDetay/gorevde-yukselme-sinav-duyurusu02072020015029

Unvan Değişikliği Sınav İlanı: https://edb.adalet.gov.tr/SayfaDetay/unvan-degisikligi-sinav-duyurusu02072020015449

Sıkça Sorulan Sorular İçin: http://edb.adalet.gov.tr/SayfaDetay/gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinavlari-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular02072020103112

Sınava girecek tüm üyelerimize başarılar dileriz!