ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

03.07.2020

T.C. ADALET BAKANLIĞI

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULARA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEPLERİ HAKKINDA DUYURU

 

SORU 1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuruda bulunacak personel bu sınavların her ikisine de başvuruda bulunabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; "İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; ilan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü olan 10.07.2020 tarihi itibarıyla, aranan nitelikleri taşıyan personel,  görevde yükselme sınavı için sadece bir unvan bazında ve ayrıca unvan değişikliği sınavı için sadece bir unvan bazında olmak üzere her ikisi sınava da başvuruda bulunabilir, her iki sınav için de bir unvandan fazla başvuruda bulunamaz.

 

SORU 2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuruda bulunacak personel birden fazla mahal için başvuruda bulunabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görevde yükselme sınavının ilanı ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; " Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlân tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir” hükmü ile aynı maddenin 7 nci fıkrasında “Adli yargıda görev yapan personel, ilân tarihi itibariyle; kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilan tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir." hükmü yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları" başlıklı 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır" hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükümleri gereğince; Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılacağından aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

SORU 3) Görevde yükselme sınavına başvuruda bulunulurken Bakanlık merkez kadrosunda bulunan personel taşra kadrosu için ya da taşra kadrosunda bulunan personel merkez kadrosu için başvuruda bulunabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görevde yükselme sınavının ilanı ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; " Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlân tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir” hükmü ile aynı maddenin 7 nci fıkrasında “Adli yargıda görev yapan personel, ilan tarihi itibarıyla; kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilân tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir." hükümleri yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükümleri gereğince; ilan tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.

 

SORU 4) Görevde yükselme sınavına başvuruda bulunulurken hangi mahale başvuruda bulunulabilir, kadrosunun bulunduğu yer haricinde bir mahale başvuruda bulunulabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; " Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlân tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir” hükmü hükmü ile aynı maddenin 7 nci fıkrasında “Adli yargıda görev yapan personel, ilân tarihi itibarıyla; kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilân tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir." hükümleri yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükümleri gereğince; Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlan tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için,

 Adli yargıda görev yapan personel, ilân tarihi itibarıyla; kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilân tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.

 

SORU 5) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar sınava katılabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 8 inci fıkrasında; " Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava katılabilirler.

 

SORU 6) Memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler, borçlanılmasına gerek olmaksızın görevde yükselme suretiyle atanma için şart olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir.

 

SORU 7)  Başvuru süresi içinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmekte olan personel görevde yükselme sınavına başvuruda bulunabilir mi? sınav tarihinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getiren personel sınava girebilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 8 inci fıkrasında; "Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür." hükmü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinin (g) fıkrasında ise; "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; Başvuru süresi içerisinde muvazzaf askerlik görevini yerine getirmekte olan personel görevde yükselme sınavına başvurabilir, sınav tarihi itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getiren personel askeri birliğinden izin alması halinde sınava girebilir.

 

SORU 8) Bedelli askerlikte geçen süre hizmet süresi hesaplanırken  değerlendirilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; aylıksız izinde geçen süreler borçlanılmış olsa dahi, bedelli askerlikte ilgili yönetmelikte bir düzenleme bulunmadığı, bedelli askerlik hizmetine ayrılan personel aylıksız izinli sayılmakta olduğundan hizmet süresinin hesabında değerlendirilmez.

 

SORU 9) Aylıksız izinde geçen süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir mi? Bu sürelerin borçlanılmış olması hizmet süresinin hesabında herhangi bir değişiklik yaratır mı?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; aylıksız izinde geçen süreler borçlanılmış olsa dahi görevde yükselme suretiyle atanma için şart olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilmez.

 

SORU 10) Memuriyet öncesi özel sektörde sigortalı olarak çalışılan süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler değerlendirilmekte olup, özel sektörde sigortalı olarak çalışılan sürelerin  değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, özel sektörde sigortalı olarak çalışılan süreler, görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilmez.

 

SORU 11) Memuriyet öncesi sözleşmeli personel, geçici personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86/3 maddesi kapsamında yürütülen vekâlet görevi (örneğin vekil öğretmenlik, vekil imamlık vd.) anılan kanunun 89/1 maddesi kapsamında yürütülen açıktan atanacaklara özgü ücretli öğretmenlik ve işçi statüsünde çalışılan süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ise 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde düzenlenmiştir.

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde de; "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde;

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel ve geçici personel olarak çalışılan süreler,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86/3 maddesi kapsamında yürütülen vekâlet görevinde çalışılan süreler (örneğin; vekil öğretmenlik, vekil imamlık vs.),

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89/1 maddesi kapsamında yürütülen açıktan atanacaklara özgü ücretli öğretmenlik ve işçi statüsünde çalışılan süreler [alt işverene (taşeron) bağlı çalışılan süreler hariç olmak üzere],

görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir.

 

SORU 12)  Memuriyet öncesi noterlikte sigortalı olarak çalışılan süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesabında değerlendirilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ise 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde düzenlenmiştir.

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde de; "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e)Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; 1512 sayılı Noterlik Kanununun 1. maddesinde Noterliğin bir kamu hizmeti olduğu düzenlenmiş ise de, Noterliklerin; 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından olmaması sebebiyle Noterlikte sigortalı olarak çalışılan süreler hizmet süresi hesabında değerlendirilmez.

 

SORU 13)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (b) bendinde yer alan düzenlemede özel sektör süreleri de yer almaktadır. Bahsi geçen süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde; "Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükümlerinde, özel sektörde sigortalı olarak çalışılan sürelerin değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, özel sektörde sigortalı olarak çalışılan süreler görevde yükselme suretiyle atanma şartı olan hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilmez.

 

 

SORU 14) Ataması doğrudan Bakanlıkça yapılan bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve benzeri kadroda görev yapmakta olan personel, yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; " Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlân tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir” hükmü ile aynı maddenin 7 nci fıkrasında “Adli yargıda görev yapan personel, ilân tarihi itibarıyla; kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilân tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir." hükümleri yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personelin, taşra kadroları için yapılacak yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanındaki görevde yükselme sınavına başvuru yapamaz.

 

 

SORU 15) Görevde yükselme sınavının son başvuru tarihi olan 10.07.2020 tarihi itibarıyla aranan hizmet süresi dolmamasına rağmen sınav tarihi olan 05.09.2020 tarihi itibarıyla hizmet süresi tamamlanmaktadır. Görevde yükselme sınavına başvurulabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İlân edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; belirlenen başvuru tarihinin son günü olan 10.07.2020 tarihi itibarıyla, aranan şartları (hizmet süresi) taşımayan personel görevde yükselme sınavına başvuramaz.

 

SORU 16) Başvurulmak istenilen kadro ve unvan için Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen eğitim şartı, sınavın son başvuru tarihi olan 10.07.2020 tarihi itibarıyla taşımamasına rağmen sınav tarihi olan 05.09.2020 tarihi itibarıyla okuldan mezun olması ihtimali bulunan personel, görevde yükselme sınavına başvurulabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; belirlenen başvuru tarihinin son günü olan 10.07.2020 tarihi itibarıyla, anılan yönetmelik gereğince aranan şartı (eğitim durumu) taşımayan personel görevde yükselme sınavına başvuramayacaktır.

 

 

 

SORU 17) Yazı işleri müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen eğitim şartına ilişkin olarak; 1999 yılı ve öncesi adalet meslek yüksekokulu dışında ön lisans mezunları görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinde; “18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.” hükmü yer almaktadır. Aynı düzenleme, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin geçici 1. maddesinde de yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; 18/4/1999 tarihinde görevde bulunup aynı tarih  itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanların dört yıllık yükseköğrenim mezunu olarak kabul edilmesi gerektiğinden, bu durumda bulunan personel diğer koşullara sahip olduğu takdirde görevde yükselme sınavına başvurabilir.

 

SORU 18) Mübaşir olarak görev yapmakta olan personel, zabıt kâtipliği kadrosu için görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (d) bendinde; “Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden, bu Yönetmelikte belirlenen üst görevlere, aynı veya farklı hizmet sınıflarından yapılacak atamaları” hükmü ile "Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği" başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; “Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği veya hizmet gereği olarak ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; zabıt kâtipliği ve mübaşirlik unvanlarının her ikisinin de genel idari hizmetler grubunda yer alması nedeniyle mübaşir olarak görev yapmakta olan personelin, zabıt kâtibi unvanı için görevde yükselme sınavına girmesine gerek yoktur.

 

SORU 19) Mübaşir olarak görev yapmakta olan personel, idari işler müdürlüğü için görevde yükselme sınavına başvurabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği" başlıklı 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendinde; “Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker, teknisyen veya mübaşir kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; belirlenen başvuru tarihinin son günü olan 10.07.2020 tarihi itibarıyla, anılan yönetmelik gereğince aranan şartları (eğitim durumu, hizmet süresi vd.) taşıdığı takdirde genel idari hizmetler grubunda yer alan idari işler müdürlüğü unvanı için görevde yükselme sınavına başvuruda bulunabilir.

 

SORU 20)  Mübaşir olarak görev yapmakta olan personel, unvan değişikliği sınavı için başvuruda bulunabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları" başlıklı 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrası ile 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası hariç olmak üzere görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; belirlenen başvuru tarihinin son günü olan 10.07.2020 tarihi itibarıyla, anılan yönetmelik gereğince aranan şartları (eğitim durumu vd.) taşıdığı takdirde unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunabilir.

 

SORU 21)  Adli yargıda görev yapan personel, idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına; idari yargıda görev yapan personel ise adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak sınava başvurabilirler mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru" başlıklı 9 uncu maddesinde; "Adli yargıda görev yapan personel, ilân tarihi itibarıyla; kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilân tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; adli yargıda görev yapan personel, idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına; idari yargıda görev yapan personel ise adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvuramaz.

 

SORU 22) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının ilân edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin değişmesi halinde adaylar değişen mevzuat hükümlerinden sınavda sorumlu olacaklar mıdır?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Görevde yükselme yönetmelikleri” başlıklı geçici 7 nci maddesinde; “Bu maddenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi bitmiş olan görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile unvan değişikliği sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, duyuru tarihi olan 03.07.2020 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirileceğinden değişen mevzuat hükümlerinden sorumlu olunmayacaktır.

 

 

SORU 23) Türkiye Adalet Akademisi, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli ile icra müdür ve yardımcıları da Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına başvurabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Ancak; Türkiye Adalet Akademisi, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli hakkında ve icra müdür ve yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; Türkiye Adalet Akademisi, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli, icra müdür ve yardımcısı kadrolarında görev yapan personele bu mevzuat hükümleri uygulanamayacağından sayılan yerlerde görev yapan personel bu sınavlara başvuramaz.

 

SORU 24) Zabıt kâtibi olarak görev yapmakta olan personel, şoför kadrosuna başvuruda bulunabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (d) bendinde; “Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden, bu Yönetmelikte belirlenen üst görevlere, aynı veya farklı hizmet sınıflarından yapılacak atamaları” hükmü ile "Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği" başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; “Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği veya hizmet gereği olarak ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; zabıt kâtipliği ve şoförlük unvanlarının her ikisinin de genel idari hizmetler grubunda yer alması nedeniyle zabıt katibi olarak görev yapmakta olan personelin, şoför unvanı için görevde yükselme sınavına girmesine gerek yoktur.

 

Soru 25- Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan veya atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ilânda belirtilen merkez ve taşra kadroları için yapılacak unvan değişikliği sınavına başvurabilir mi?

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları" başlıklı 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası ile 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hariç olmak üzere görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Hükmü ile aynı maddenin 2 nci fıkrasında; “Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükmü gereğince; Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan veya atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ayrımı olmaksızın, şartları taşıyan tüm personel ilanda belirtilen merkez ve taşra kadroları için yapılacak unvan değişikliği sınavına başvurabilir.

 

KAYNAK: http://www.edb.adalet.gov.tr/SayfaDetay/gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinavlari-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular02072020103112