2022 YILI MURAKIPLIK SINAV DUYURUSU

31.08.2022

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI MURAKIPLIK SINAV DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan “Murakıp” kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

MÜNHAL KADROYA AİT BİLGİLER
BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI ADEDİ
Taşra Teşkilatı Din Hizmetleri Murakıp 200

 

1. BAŞVURU ŞARTLARI
1. Halen Başkanlık Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
4. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlıkta en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,
5. Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.


- Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınava başvuru yapabilecektir.


2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 05.09.2022- 19.09.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.
2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 140 (yüz kırk) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
6. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Engelli adaylar;
I. Sınava başvuran adaylardan sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olanlar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, bu duyurunun ekinde yer alan sağlık durumu/engel bilgi formunu doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanelerinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca adaylar engel durumlarını başvuru ekranındaki ilgili bölümde belirteceklerdir.
II. Sağlık durumu/engel bilgi formunda belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.


3. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlık internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.


4. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
2. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
4. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “YAZILI SINAV KONULARI” başlığında belirtilmiştir.
5. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
6. Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
7. Adaylar, sözlü sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirileceklerdir.
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (60 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
8. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.


5. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar; yazılı sınav sorularına yönelik itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve
“DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde adaylara bildirilecektir.


6. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla;
a) Yazılı puanı yüksek olana,
b) Hizmet süresi fazla olana,
c) Doğum tarihi önce olana,
başarı sıralamasında öncelik verilecektir.
3.
Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, aynı sayıdaki aday da yedek olarak sıralanacaktır.


7. DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.


8.
YAZILI SINAV KONULARI
1 Kur’an-ı Kerim (Tecvid, Tarih, Meal)
2 Fıkıh (Tarih, Usul, İbadetler)
3 Kelam (Ekoller, Görüşler)
4 Hadis (Tarih, Usul, Edebiyat)
5 Tefsir (Tarih, Usul, Edebiyat)
6 İslam Tarihi
7 Türkçe Yazım Kuralları
8 T.C. Anayasası
9 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
10 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
11 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
12 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
13 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
14 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
15 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
16 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
17 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
18 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
19 Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
20 Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
21 Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
22 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği
23 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
24 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
25 Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
26 Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
27 Taşınır Mal Yönetmeliği


9
. İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 295 70 00
Faks: (0312) 285 85 72
E-posta: [email protected]

 

KAYNAK: https://insankaynaklari.diyanet.gov.tr/Documents/2022%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Murak%C4%B1pl%C4%B1k%20S%C4%B1nav%20Duyurusu.pdf